Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Iris de Weddingplanner


Artikel 1 – Definities

 1. Iris de Weddingplanner: Iris Steenhuis is gebruiker van deze algemene voorwaarden handelend onder de naam: ‘Iris de Weddingplanner’, gevestigd te Nijverdal, Merelweg 41, KVK nummer: 92383424
 2. de Opdrachtgever: degene met wie Iris de Weddingplanner een overeenkomst zal aangaan of is aangegaan.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Iris de Weddingplanner.
 2. Iris de Weddingplanner en Opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes

 1. Offertes van Iris de Weddingplanner zijn altijd vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een offerte is maximaal 2 weken geldig te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum tenzij er een andere termijn in de offerte staat.
 3. Aanvaard de Opdrachtgever een offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt de offerte.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte mag Iris de Weddingplanner alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Iris de Weddingplanner slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. De Overeenkomst tussen Iris de Weddingplanner en de Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Iris de Weddingplanner van een door de Opdrachtgever ondertekende offerte.
 4. In geval de Overeenkomst tussen Iris de Weddingplanner en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Indien Iris de Weddingplanner derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal zij dit zo nodig communiceren.

Artikel 5 – Medewerking door de opdrachtgever

 1. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Iris de Weddingplanner noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Iris de Weddingplanner in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten.
 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Iris de Weddingplanner overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Iris de Weddingplanner gewenste vorm en wijze aan Iris de Weddingplanner ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iris de Weddingplanner is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren na ontvangst van de door de Opdrachtgever ondertekende offerte én na ontvangst van de 50% aanbetaling op het totaalbedrag bij een volledige A/Z organisatie en bij een Ceremoniemeesterschap organisatie.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Iris de Weddingplanner het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
 3.  Tijdens uitvoering van de overeenkomst zal Iris de Weddingplanner offertes van (toe)leveranciers aanvragen met de NAW gegevens van de Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is niet verplicht deze offertes te ondertekenen tenzij de opdrachtgever een schriftelijke akkoord geeft op de offerte van een (toe)leverancier.
 4. De algemene voorwaarden van een door Iris de Weddingplanner geadviseerde (toe)leverancier zullen van toepassing zijn na het aanvaarden van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de (toe)leverancier.
 5. Het decoratiemateriaal dat is gebruikt tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijft in het bezit van Iris de Weddingplanner met uitzondering van bloemstukken, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien materiaal niet volledig of niet onbeschadigd geretourneerd kan worden, dient de opdrachtgever de vervangingswaarde aan Iris de Weddingplanner te vergoeden.

Artikel 7 – Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Iris de Weddingplanner de opdrachtgever hierover inlichten.
 3. Iris de Weddingplanner mag het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Iris de Weddingplanner, dat in redelijkheid niet van Iris de Weddingplanner mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Iris de Weddingplanner zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Iris de Weddingplanner zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Iris de Weddingplanner hanteert prijzen in euro’s en inclusief BTW.
 2. Iris de Weddingplanner mag de prijzen op haar website en andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Iris de Weddingplanner en de Opdrachtgever spreken schriftelijk een totaalbedrag af, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Na het aanvaarden van de overeenkomst hanteert Iris de Weddingplanner bij een volledige A/Z organisatie en bij Ceremoniemeesterschap organisatie in het binnen en buitenland een aanbetaling van 50% op het totaalbedrag, welke binnen een termijn van 14 dagen na ondertekenen van de overeenkomst, zal worden voldaan door de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever moet het resterende totaalbedrag 14 dagen vóór de datum van de bruiloft aan Iris de Weddingplanner hebben voldaan.
 6. De betalingstermijnen die Iris de Weddingplanner hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Opdrachtgever het totaalbedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is zonder dat Iris de Weddingplanner aan de Opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 7. Iris de Weddingplanner mag haar diensten afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten.
 8. Indien de Opdrachtgever niet betaalt, mag Iris de Weddingplanner haar verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever heeft betaald.
 9. Indien de Opdrachtgever niet betaald, zullen de bijkomende incassodienstkosten worden verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Iris de Weddingplanner is alleen aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Iris de Weddingplanner aansprakelijk is voor de schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Iris de Weddingplanner is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Opdrachtgever, en/of schade wegens door Iris de Weddingplanner gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 4. Wanneer Iris de Weddingplanner aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als er geen schadebedrag wordt uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Iris de Weddingplanner vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie;
 3. die al openbaar was voordat de Opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever.
 4. die door de Opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 11 – Ontbinding

 1. De Opdrachtgever mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Iris de Weddingplanner toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen aangaande de Overeenkomst.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen van Iris de Weddingplanner nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Iris de Weddingplanner in verzuim is.
 3. Iris de Weddingplanner mag de overeenkomst met de Opdrachtgever ongedaan maken, wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Iris de Weddingplanner kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6.75 BW geldt dat een tekortkoming door Iris de Weddingplanner door de Opdrachtgever niet aan Iris de Weddingplanner kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie onder lid 1 valt onder meer ook:

– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

– wanprestatie of overmacht van (toe)leveranciers, bezorgers of anderen

– stroom-, elektriciteits-, internet-, of telecom problemen

– stakingen

– overheidsmaatregelen

– vervoersproblemen

– slechte weersomstandigheden

– werkonderbrekingen

 1. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Iris de Weddingplanner op de hoogte gesteld als er sprake is van overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Iris de Weddingplanner bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
 2. Iris de Weddingplanner kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. In geval van overmacht zal Iris de Weddingplanner zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 4. Voor zoveel Iris de Weddingplanner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Iris de Weddingplanner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Alleen Iris de Weddingplanner of een gevolmachtigde door Iris de Weddingplanner mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Iris de Weddingplanner altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Iris de Weddingplanner altijd vooraf met de Opdrachtgever bespreken.
 4. De Opdrachtgever mag bij ingrijpende wijzigingen van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 14 – Overgang van rechten

 1. De Opdrachtgever kan geen rechten uit de overeenkomst met Iris de Weddingplanner aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Iris de Weddingplanner.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 15 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Iris de Weddingplanner bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Iris de Weddingplanner is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Iris de Weddingplanner is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Iris de Weddingplanner, tenzij de wet iets anders bepaald.

Opgesteld door Iris Steenhuis te Nijverdal op 14-11-2023

Verder praten?


Weet je niet waar je moet beginnen? Begin dan in ieder geval met het sturen van een berichtje en we bespreken alle mogelijkheden.